TŁUMIKI

TŁUMIKI

Nasz serwis zajmuje się wymianą, sprzedażą oraz naprawą tłumików  znanych firm krajowych i zagranicznych takich jak:

 • ASMET

 • BOSAL

 • BRODNICA

 

 • POLMOSTRÓW

 • TESH

 

 • IZAWIT

 • WALKER

WYMIANA

Zajmujemy się również wymianą i naprawą:

 • rur wyde­cho­wych

 • katalizatorów

 

 • strumienic

 • złącz elastycznych

 

 • DPF/FAP

 

TUNING

Specjalizujemy się również w nietypowych przeróbkach tj.

 • Dorabianie układów ze stali nierdzewnych

 

 • Montaż końcówek ozdobnych

 

 • Montaż tłumików sportowych

 

TEORIA

Układ wyde­chowy to ważny ele­ment każ­dego samo­chodu, odpo­wie­dzialny jest za pra­wi­dłową pracę sil­nika, kom­fort jazdy oraz zmniej­sze­nie ilo­ści emi­to­wa­nych przez sil­nik szko­dli­wych gazów.

KOLEKTOR WYDECHOWY

Składa się z tylu kana­łów ile jest cylin­drów w sil­niku. Przy­krę­cony bez­po­śred­nio do gło­wicy odpo­wiada za odbie­ra­nie spa­lin z sil­nika. Spa­liny tra­fiają do kanału zbior­czego o odpo­wied­nio więk­szej śred­nicy zakoń­czo­nym połą­cze­niem koł­nie­rzo­wym. Do kolek­tora może być przy­mo­co­wana rura kolek­to­rowa, kata­li­za­tor spa­lin lub tur­bo­sprę­żarka, w zależ­no­ści od typu silnika.

 

TURBOSPRĘŻARKA

W sil­ni­kach tur­bo­do­ła­do­wa­nych struga spa­lin z kolek­tora wyde­cho­wego tra­fia bez­po­sred­nio do tur­bo­sprę­żarki a kon­kret­nie na łopatki wir­nika, przez co wyko­nują one ruch obro­towy wzglę­dem wła­snej osi. Na dru­gim końcu wspól­nej osi znaj­dują sie łopatki w czę­sci ssą­cej tur­bo­sprę­żarki. Ruch obro­towy tych łopa­tek, powo­duje zasy­sa­nie powie­trza z fil­tra i prze­kie­ro­wy­wa­nie go poprzez kanały do inter­co­lera, (chłod­nicy powie­trza) skąd osta­tecz­nie tra­fia do kolek­tora ssą­cego i cylin­drów silnika.

 

RURA KOLEKTOROWA

Jej zada­niem jest prze­kie­ro­wa­nie spa­lin z kolek­tora wyde­cho­wego (lub tur­bo­sprę­żarki w Sub­aru Impreza) do kata­li­za­tora spa­lin. Zazwy­czaj na rurze kolek­to­ro­wej wspa­wane jest złą­cze elastyczne.

 

ZŁĄCZE ELASTYCZNE, TŁUMIK DRGAŃ

Jest to ela­styczny ele­ment układu wyde­cho­wego i jed­no­cze­śnie naj­de­li­kat­niej­szy. Mini­ma­li­zuje drga­nia pocho­dzące z sil­nika oraz eli­mi­nuje nad­mierne naprę­że­nia. Tylko wspa­wa­nie tego ele­mentu gwa­ran­tuje jego poprawne dzia­ła­nie. Dostępne na rynku złą­cza ela­styczne do samo­dziel­nego mon­tażu nie speł­niają swo­jej funk­cji i powo­dują wibra­cję wydechu.

 

KATALIZATOR SPALIN

Ze względu na rygo­ry­styczne normy emi­sji spa­lin obo­wiąz­kowo od 1996r. mon­to­wany w każ­dym samo­cho­dzie sprze­da­wa­nym w Pol­sce, rów­nież z sil­ni­kiem die­sla. Kata­li­za­tor ma na celu zmniej­sze­nie ilo­ści szko­dli­wych związ­ków che­micz­nych i gazów, zamie­nia­jąc je na parę wodną, dwu­tle­nek węgla oraz czy­sty azot.

 

SONDA LAMBDA

W nowych kon­struk­cjach wkrę­cana jest w rurę  wyde­chową przed i za katalizatorem. Czuj­nik ten mie­rzy zawar­tość tlenu w spa­li­nach i na jej pod­sta­wie jest pre­cy­zyj­nie dozo­wany skład mie­szanki pali­wowo — powietrznej.

 

TŁUMIK

Ele­ment układu wyde­cho­wego absor­bu­jący hałas wydo­by­wa­jący się z sil­nika. Zwy­kle sto­so­wane są dwa lub trzy tłu­miki w ukła­dzie połą­czone sze­re­gowo. Pierw­szy prze­waż­nie jest absorb­cyjny, prze­lo­towy odpo­wie­dzialny za tłu­mie­nie niskich czę­sto­tli­wo­ści dźwięku. Koń­cowy tłu­mik może być komo­rowy, tłu­miący wyso­kie dźwięki.
Wystę­pują rów­nież inne zesta­wie­nia tłu­mi­ków w przy­padku aut spor­to­wych, wyścigowych.

 

ELEMENTY MOCUJĄCE

Gumy, uchwyty, wie­szaki — łącz­niki mię­dzy ukła­dem wyde­cho­wym a nad­wo­ziem, zapo­bie­gają prze­no­sze­niu drgań i wibra­cji do wnę­trza samochodu.